Luxembourgish dishes

Bouneschlupp
(Green bean soup)
9,50€
Feiersténgzalot mat hausgemachte fritten
(cold beef salad with homemade fries)
19.90€
Bauerenträipen mat purée, roude kabes ? karameliseiert äppel an äppelkompott
(black pudding, mashed potatoes, red cabbage, applesauce, caramelized apple, mustard sauce)
21,80€
Wäinzoossis mat moschterzooss zerveiert mat gromerepurée
(sausages in wine with mustard sauce, served with mashed potatoes)
19,90€
Judd mat gaardebounen, zervéiert mat gekachte gromperen
(Smoked collar with marsh beans served with potato)
18,90€
Kniddelen
Kniddelen mat speckgréiwen, zwievel an äppelkompot
(flour dumplings with bacon, onions and applesauce)
15,20€
Kniddelen mat spéckgréiwen, zwievel, rahmzoos an äppelkompot
(flour dumplings, cream sauce, bacon bits, onions and applesauce)
15,80€
Kniddelen mat rahmzoos an äppelkompot
(flour dumplings, cream sauce and applesauce)
14,20€
Kniddel’s gratin mat spéckgreiwen, zwievel, rahm iwwerbak mat keis
(flour dumplings au gratin, cream sauce, diced bacon, onions)
15,20€
Kniddelen mat tomatezooss an äppelkompot
(flour dumplings with tomato sauce and applesauce)
13,80€
Kniddelen mat moschterzooss an äppelkompot
(flour dumplings with mustard sauce and applesauce)
14,10€
Kniddelen mat wäinzoossis, moschterzooss an äppelkompot
(flour dumplings, sausage, mustard sauce and applesauce)
17,20€
Book on site or by phone at 27 32 50 26